Өвчлөлийн кодыг сонгоно уу: I00 I05 I10 I14 I21 I25 I61 G24 -> Код: G24


©2016 Health Web